Privacy Policy

På AW Executive Search är vi måna om att skydda din personliga integritet. För att säkerställa att de personuppgifter som vi samlar in behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt jobbar vi aktivt med integritetsfrågor. På den här sidan hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@awexecutivesearch.se om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

AW Executive Search kan komma att samla in viss information om dig inom ramen för de tjänster vi erbjuder. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Ibland kan vi exempelvis behöva behålla vissa uppgifter för att förhålla oss till lagkrav, såsom regler inom arbetsrätten.

Vi samlar även in vissa uppgifter när du besöker vår webbplats genom så kallade cookies - vid ditt godkännande. Som webbplatsbesökare har du ingen skyldighet att ge oss tillgång till dina uppgifter. Du undviker detta genom att inte acceptera att vi placerar cookies på din enhet.

En sammanställning av vilka uppgifter om dig som vi hanterar samt för vilka syften hittar du här.

Hur får vi tillgång till dina uppgifter?

De uppgifter om dig vi har lagrade har du själv gett till oss, oftast i samband med registrering på vår hemsida, när du söker en tjänst via AW Executive Search eller vid annan kontakt med oss rörande våra tjänster och vår verksamhet.

Vilka kommer vi dela din information med?

Ibland kan vi komma att dela dina personuppgifter med externa parter. Det kan exempelvis vara leverantörer till AW Executive Search eller myndigheter som vi på grund av lagkrav måste förse med uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter till en extern part är det alltid enbart för sådana ändamål för vilka vi samlat in informationen från början. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att säkerställa att extern part hanterar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt, bland annat genom att teckna avtal med våra leverantörer som säkerställer just det.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande externa parter.

Bolag inom vår koncern – Vi kan ibland dela din information med andra bolag inom AW Group. Detta kan exempelvis ske i samband med en rekryteringsprocess när de som leverantörer till oss hjälper oss att hantera dina uppgifter.

Leverantörer – Dina personuppgifter kommer ibland att delas med våra leverantörer. Det kan exempelvis vara leverantörer av IT-tjänster för bland annat lagring och driftshantering, marknadsförings- och rekryteringsverktyg eller personlighetstester.

Myndigheter – När nationell eller europeisk lagstiftning kräver det kan vi komma att dela dina uppgifter med vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan.

Kunder – Om du söker ett jobb via oss och går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi i slutet av processen att lämna över uppgifter om dig till vår kund som utlyst tjänsten.Det rekryterande företaget ansvarar då för den hantering av dina uppgifter som sker där. Vid frågor kring det rekryterande företagets hantering av dina uppgifter bör du vända dig dit och vi på AW Executive Search kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer detaljerad information om vilka externa parter som får del av dina personuppgifter.

Var hanteras dina uppgifter?

Vigör alltid vårt bästa för att dina personuppgifter inte ska lagras eller på annat sätt hanteras i länder utanför EU/EES. Om dina uppgifter ändå skulle överföras eller hanteras i länder utanför EU/EES kommer vi se till att vi vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som innebär att dina uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regelverk. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller få mer information om var dina uppgifter är tillgängliga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har du?

Integritetsskyddsmyndighetens gällande lagstiftning ger dig ett antal rättigheter när dina personuppgifter behandlas. Nedan finner du en kortare beskrivning av dom. Vilka rättigheter du har kan variera beroende på av vilken anledning vi behandlar dina uppgifter.

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke – I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss på info@awexecutivesearch.se

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – Du har rätt att få en bekräftelse från AW Executive Search om vi behandlar personuppgifter som rör dig och få information om behandlingen om så är fallet. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi lagrat utan kostnad.

Rätt till rättelse – Du har i vissa fall rätt att kräva att AW Executive Search korrigerar uppgifter om dig som du anser vara felaktiga eller ofullständiga. Du har alltid möjlighet att själv ändra information som du har lagt in i din kandidatprofil.

Rätt till invändning – Du har i vissa fall rätt att invända mot AW Executive Search behandling av dina personuppgifter, bland annat mot direktmarknadsföring. I alla de fall som vi behandlar dina uppgifter med stöd av ett berättigat intresse hos AW Executive Search har du möjlighet att invända mot behandlingen. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för ändamål som exempelvis direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter.

Rätt till begränsning – Du har i vissa fall rätt att begära att AW Executive Search begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om du till exempel bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Då kan du begära en begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. I så fall får vi enbart (vid sidan av själva lagringen) behandla uppgifterna vid ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt allmänintresse.

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att AW Executive Search raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
  • Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
  • Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.

Notera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart att spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.

Rätt till dataportabilitet – Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att AW Executive Search lämnar ut dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format.

Om du vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Om du är missnöjd med hur AW Executive Search behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar i vår information om personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att göra ändringar i informationen om vår personuppgiftsbehandling. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vid mer omfattande uppdateringar (såsom ändring av de ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter eller ändring av vilka uppgifter vi samlar in om dig) kommer vi att skicka ut information till dig via den e-postadress som du uppgett för oss.

Hur kontaktar du oss?

AW Executive Search Sweden AB (org.nr 559162-1445) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk integritetsskyddslagstiftning och har ett engagerat privacy-team som arbetar aktivt med dataskyddsfrågor för att säkerställa att vi behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

AW Executive Search Sweden AB
Drottninggatan 23
582 25 Linköping

Telefon: 020-373840